In oktober 2003 kwam Geertje Roelofsen op een school in Addo. Zij was betrokken bij een medisch project (Stichting Strumeth) in West-Ethiopië.

Pater Tesfay, de toenmalige schooldirecteur, vroeg haar hulp voor kinderen die om financiële redenen niet naar school konden. Er werd begonnen met 4 kinderen, een jaar later waren dat er 20. In 2005 werd onze stichting opgericht. Inmiddels bestaat deze uit 6 bestuursleden die zich op vrijwillige basis inspannen om het werk van Geertje voort te zetten.  De leerlingengroep is inmiddels uitgebreid naar 431 leerlingen op 14 verschillende locaties.

Geertje Roelofsen - Erelid

Het bestuur

Agnes Huygen - Voorzitter

Agnes Huygen is docent, educatief auteur en ze ontwikkelt leermiddelen op alle niveaus binnen het onderwijs. Ze heeft veel bestuurservaring en kan op het gebied van communicatie haar steentje bijdragen (zoals de nieuwsbrief en de website).

Kees van Straaten - Secretaris

Kees van Straaten was tot begin 2015 huisarts in Bergen NH. Naast zijn huisartsenwerk was hij in die tijd vaak bestuurlijk actief. Die kennis gebruikt hij nu graag bij Stichting Schoolproject Ethiopië. Hij wil er ook voor waken dat de gelden van de stichting zo maximaal mogelijk terecht komen bij de kinderen die dat het hardst nodig hebben.

Gré Vredevoort - Penningmeester

Gré heeft een dienstverlenende functie bij een Kindcentra-organisatie met 28 locaties voor primair onderwijs en kinderopvang. Zij is senior-medewerker van de financiële administratie op het servicekantoor van het bestuur. Zij zet haar financiële deskundigheid in om de financiële zaken voor de stichting in goede banen te leiden.

Sophie Weseman - Lid

Sophie is werkzaam in het basisonderwijs. Zij staat met veel plezier voor de klas en biedt daarnaast extra begeleiding aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Door haar jarenlange onderwijservaring heeft zij zicht op de behoefte van de schoolgaande leerlingen van de Stichting.

Marloes te Loo - Lid

Marloes te Loo staat geruime tijd met plezier voor de klas. Voornamelijk het jonge kind heeft haar interesse. Daarnaast schrijft zij beleid en begeleidt ze (nieuwe) leerkrachten vanuit haar managementfunctie. Haar expertise en ervaring neemt zij mee in het besturen van de Stichting.

Henk Pielage - Erelid

Henk Pielage is schooldirecteur in het basisonderwijs geweest. Hij heeft veel ervaring met het management en het reilen en zeilen op basisscholen.

Hij zette binnen SSE gedurende 15 jaar zijn expertise in om de kansen op onderwijs voor de allerarmsten te vergroten.

Jan Jaap de Vries Erelid

Jan Jaap de Vries was huisarts. Hij is als tropenarts werkzaam geweest in Ghana. Hem spraken met name de microkredietprojecten aan, zoals het waterproject, maaltijdverstrekking, arbeidsomstandigheden en hygiëne. Hij was 12 jaar aan SSE verbonden.

Bezoek Ethiopië

Wij streven ernaar om een keer per jaar, met een afvaardiging van het bestuur, op eigen kosten Ethiopië te bezoeken. Wij bespreken en evalueren de lopende projecten, controleren de boeken en maken afspraken. 

De ontvangst is altijd hartelijk en gaat vaak gepaard met een welkomstceremonie. Dit jaarlijkse contact schept een warme en vertrouwensvolle band met zowel de leidinggevenden als de kinderen en ouders van de projecten. 

In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van dit bijzondere bezoek.

In 2022-2023 was het niet mogelijk om Ethiopië te bezoeken vanwege de politieke onrust. 

Onze partners in Ethiopië

Nekemte Catholic Secretariat

Onze belangrijkste partner in Ethiopië is het Nekemte Catholic Secretariat (NCS), behorend tot het vicariaat in Nekemte. Het beleid van het NCS richt zich op pastoraat, gezondheidszorg en onderwijs. Het kantoor met de officiële naam Social and Development Coordination Office of Nekemte (SCON) is in Nekemte gevestigd. Onze contactpersonen zijn parochiepriesters die verantwoording verschuldigd zijn aan het vicariaat.

The Helpers of Mary (HM)

Deze congregatie heeft zusters uit India die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bij hen berust de leiding over de scholen in Sakko, Karro en Konchi. Op hun hoofdkantoor, het zusterhuis in Addis Abeba, worden Ethiopische jonge vrouwen opgeleid tot religieuzen binnen deze congregatie. Vanuit dit zusterhuis worden maatschappelijk relevante projecten uitgevoerd. Een van die projecten is het stimuleren van deelname aan onderwijs door wezen en halfwezen. 

Sisters of Mercy of St. Vincent de Paul of Nekemte

Deze congregatie met Ethiopische zusters is gevestigd in Nekemte. Enkele van deze zusters zijn werkzaam in Komto en Ariajawi, waar SSE programma’s uitvoert.

Sisters of Charity (Bambino sisters)

Deze zusters zijn sinds september 2015 werkzaam in Nekemte op het gebied van onderwijs- en genderprogramma’s.

Vaste Sponsoren

Ons schoolproject wordt al jaren financieel gesteund door Stichting Dioraphte.

Onze stichting gaat voor bepaalde microkrediet projectsamenwerking aan met Wilde Ganzen, Vastenactie en Cordaid.

Jan Donders, Tennispark “De Molenkrocht”, in Bergen steunt onze stichting: hij maakte vaker een tennistoernooi mogelijk wat gelden genereerde.
Ook creëert hij inkomsten door verzameling van lege plastic flessen.