Missie

Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) maakt de deelname aan kwalitatief goed onderwijs door kansarme kinderen in West-Ethiopië mogelijk. Zij onderhoudt daartoe contacten met het vicariaat van Nekemte die 11 scholen voor primair onderwijs beheert en met de directeuren van de scholen waar de stichting haar programma uitvoert. SSE is niet gebaseerd op een confessionele overtuiging maar werkt vanuit algemene waarden en overtuigingen. Zij onderschrijft het recht op onderwijs zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Zij vindt onderwijs essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Ontwikkeling leidt tot het leren van een beroep en vormt de basis voor een economisch en zelfstandig bestaan, waarin mensen minder kwetsbaar zijn voor honger en armoede en ook gezonder leven. Met onderwijs heeft een kind betere vooruitzichten.

Visie

Stichting Schoolproject Ethiopië tracht de deelname aan onderwijs door kansarme kinderen en jongeren te stimuleren door hen een programma aan te bieden waarbinnen SSE een aantal kosten voor haar rekening neemt, zoals het schoolgeld, het schooluniform, schoeisel, schoolbenodigdheden en – waar mogelijk – een maaltijd op school. Na een succesvolle afronding van het primair onderwijs worden jongeren gestimuleerd deel te nemen aan secundair en tertiair onderwijs. SSE verleent daartoe financiële ondersteuning totdat maximaal 12 jaar onderwijs is genoten.

Het uiteindelijke doel van SSE is dat ouders in het werkgebied van de stichting zelf in staat zijn de scholing van hun kinderen te bekostigen (exit strategie). Daartoe worden ook programma’s uitgevoerd om deze ouders financieel onafhankelijk te maken door het verstrekken van microkredieten aan hoofdzakelijk de moeders.

In onze visie past ook het streven om de kwaliteit van onderwijs te verhogen door secundaire omstandigheden te verbeteren, zoals onder andere de aanleg van een waterleiding en toiletten, de aanschaf van computers en kopieermachines en nascholing van de onderwijzers

Onderwijs in Ethiopië

Ethiopië kent een leerplicht voor kinderen van 7 tot 14 jaar; deelname aan twee jaar Kindergarten (kleuterschool) is facultatief. Ondanks de leerplicht is de deelname aan onderwijs erg laag. Ook de tussentijdse uitval is groot. Hierdoor kan de meerderheid van de Ethiopische bevolking niet lezen of schrijven; dat geldt voor ongeveer twee keer zoveel meisjes/vrouwen als jongens/mannen.
Het primair onderwijs duurt 8 jaar en het middelbaar onderwijs 4 jaar. Het Ethiopische onderwijssysteem kent een zogenaamd nationaal curriculum, dat wil zeggen dat op alle scholen in het land op de zelfde dag de zelfde lessen met de zelfde materialen/leerboeken worden gegeven. Naast het lager en middelbaar onderwijs kent Ethiopië ook beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In Ethiopië zijn 17 Hogescholen, waarvan 6 universiteiten.

Onze partners in Ethiopië

Nekemte Catholic Secretariat

Onze belangrijkste partner in Ethiopië is het Nekemte Catholic Secretariat (NCS), behorend tot het vicariaat in Nekemte. Het beleid van het NCS richt zich op pastoraat, gezondheidszorg en onderwijs.
Het kantoor met de officiële naam Social and Development Coordination Office of Nekemte (SCON) is in Nekemte gevestigd. Het vicariaat is verantwoordelijk voor in totaal 11 scholen; in 2012 werd een onderwijscoördinator aangesteld.
Stichting Schoolproject Ethiopië steunt met haar programma een aantal kinderen op 8 van deze 11 scholen, 4 in West Wollega en 3 in Oost Wollega. In drie andere dorpen steunt de stichting ook leerlingen, te weten in Ariadjawi, Babiche en Komto. Onze contactpersonen zijn parochiepriesters die verantwoording verschuldigd zijn aan het vicariaat.

The Helpers of Mary (HM)

Deze congregatie heeft zusters uit India die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bij hen berust de leiding over de scholen in Sakko, Karro en Konchi.
Op hun hoofdkantoor, het zusterhuis in Addis Abeba, worden Ethiopische jonge vrouwen opgeleid tot religieuzen binnen deze congregatie. Vanuit dit zusterhuis worden maatschappelijk relevante projecten uitgevoerd. Een van die projecten is het stimuleren van deelname aan onderwijs door wezen en halfwezen. SSE financiert dit sinds 2013 voor 23 kinderen. Een tweede project voor 17 kinderen volgde sinds 2015.

Sisters of Mercy of St. Vincent de Paul of Nekemte

Deze congregatie met Ethiopische zusters is gevestigd in Nekemte. Enkele van deze zusters zijn werkzaam in Komto en Ariadjawi, waar SSE programma’s uitvoert.

Sisters of Charity (Bambino sisters)

Deze zusters zijn sinds september 2015 werkzaam in Nekemte op het gebied van onderwijs- en genderprogramma’s.