Hoeveel procent van het totale jaarbudget van de Stichting wordt besteed aan overheadkosten en management?

De Stichting heeft geen overheadkosten of managementkosten. Alle medewerkers doen het werk op vrijwillige basis. De bestuursleden die jaarlijks naar Ethiopië gaan, doen dit geheel op eigen kosten.

Hoeveel kinderen ondersteunt Stichting Schoolproject Ethiopië?

In 2023 ondersteunde de stichting ruim 500 kinderen.

Hoe worden de kinderen voor het project geselecteerd?

Het schoolhoofd (een pater of een zuster) kent alle gezinnen uit de regio van de school. Hij of zij kiest de meest kansarme kinderen uit, ongeacht hun geloof

Waar wordt het geld van de donateurs precies aan besteed?

Aan een kleuter en een lagere schoolkind wordt € 65,- besteed: een maaltijd per dag (zo mogelijk), schoolgeld, uniform, schoeisel en enkele schoolmaterialen zoals rugzakje, schriften, pennen.
Scholieren vanaf klas 9 moeten meestal in de stad gaan wonen, dat kost meer; zij ontvangen tot € 120,- per jaar.
Donaties kunnen ook aan een specifiek project worden besteed.

Waarom dragen de kinderen een uniform?

De armste kinderen hebben bijna geen kleren, en wat ze hebben is vaak oud en kapot. Doordat elk kind een uniform draagt zijn de verschillen tussen arm en minder arm niet zo duidelijk.

Waarom betaalt het Schoolproject ook voor schoenen?

Veel kinderen hebben geen schoenen. Ze lopen altijd op blote voeten. Hierdoor is de kans op infecties en verminkingen erg groot.

Hoeven de projectkinderen niets terug te doen voor de jarenlange steun die ze krijgen?

Jawel, veel kinderen doen iets terug (zoals in het weekend meehelpen de tuin en het schoolplein schoonmaken, onkruid wieden, en andere klusjes doen)

Wie begeleidt de projectkinderen op school?

Het schoolhoofd zelf of een andere pater of zuster van de parochie.

Wat gebeurt er met de projectkinderen na de lagere school?

Als de kinderen goede resultaten behalen kunnen ze naar de middelbare school. Ook dat wordt door het Schoolproject ondersteund. Na de middelbare school (4 jaar) kunnen de kinderen in aanmerking komen voor een beroepsopleiding of een universitaire studie. De stichting probeert soms ook deze opleiding te ondersteunen middels extern sponsorgeld.

Zitten er evenveel meisjes als jongens in het project?

Ja, de stichting ziet erop toe dat meisjes evenveel kans op onderwijs hebben als jongens.

Hoe is het curriculum van het lager onderwijs ingericht?

Tweejarige Kindergarten (facultatief) van 4 – 6 jaar; daarna achtjarige lagere school (twee jaar langer dan in Nederland), eventueel gevolgd door een vierjarige middelbare school.

Hoe is het curriculum van het middelbaar onderwijs ingericht?

Er is een vierjarige middelbare school. Afhankelijk van de prestaties na deze vier jaar kan een student een beroepsopleiding of de universiteit volgen.

Wordt het geld aan de projectkinderen zelf gegeven?

Nee, de Stichting maakt het geld over aan de schoolhoofden. Zij zorgen ervoor dat de kinderen de maaltijd, het uniform, de schoenen en de schoolmaterialen krijgen.

Wie zijn de contactpersonen in Ethiopië?

Er wordt vooral gecommuniceerd met de verantwoordelijke schoolhoofden.

Werkt de Stichting Schoolproject in Ethiopië samen met een Non Governmental Organisation? (NGO)

Ja, het Vicariaat Nekemte (bisdom) en de verschillende zusterordes zijn onze NGO’s.

Waar in Ethiopië is de Stichting Schoolproject Ethiopië werkzaam?

De Stichting is werkzaam in west-Ethiopië, in een gebied dat West- en Oost Wollega heet.

Mogen alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, in het schoolproject meedraaien?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt.